Regulamin stowarzyszenia

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE  RADOMIANIE RAZEM i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

§ 3.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo                         o stowarzyszeniach.

§ 4.

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 t. j. ) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 5.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 6.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Radom.

§ 7.

I. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego miasta Radomia i Ziemi Radomskiej,
 2. promocja miasta i osobistości nauki, kultury, gospodarki, sportu, oświaty, ochrony zdrowia,
 3. wspieranie bezpieczeństwa publicznego, troska o ład i estetykę miasta,
 4. kreowanie oraz wspieranie inicjatyw ekologicznych,
 5. propagowanie treści patriotycznych i historycznych, szczególnie tych, mających związek z Radomiem,
 6. upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród społeczeństwa,
 7. propagowanie idei samorządności,
 8. zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, wspieranie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego,
 9. pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych i socjalnych członkom Stowarzyszenia będącym w potrzebie,
 10. integrowanie społeczności lokalnych, wspieranie działań na rzecz rozwoju nauki, kultury, sportu i turystyki,
 11. obywatelska kontrola nad funkcjonowaniem instytucji publicznych.

§ 8.

I. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

 1. organizowanie  spotkań, szkoleń, seminariów,
 2. współpracę z organizacjami społecznymi, partiami, związkami zawodowymi i zrzeszeniami pracodawców, środowiskami naukowymi, samorządami terytorialnymi, administracją terenową,
 3. gromadzenie środków finansowych na cele Stowarzyszenia,
 4. aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Radomia i Ziemi Radomskiej,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej,
 6. pomoc członkom stowarzyszenia  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 7. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych zagranicznych,
 8. promocję wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych,
 9. organizowanie akcji charytatywnych,
 10. organizowanie lub współudział w organizacji  lokalnych spotkań mających na celu integracje mieszkańców Radomia.

§ 9.

Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków honorowych.
 4. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
 5. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 6. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
 7. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 8. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami,
 9. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 10. Członek obowiązany jest do :
 11. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 12. regularnego opłacania składek członkowskich,
 13. czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
 14. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
 15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 16. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
 17. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział w zebraniach  z głosem doradczym, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich,
 18. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadku podejmowania przez niego działań na szkodę Stowarzyszenia.
 19. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę nadaje Walne Zebranie Członków osobie szczególnie zasłużonej w działalności Stowarzyszenia.
 20. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych,
 21. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 10.

Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji                              o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

§ 11.

I. Członkostwo  ustaje  w  przypadku  skreślenia  z  listy  członków  lub  wykluczenia  ze  Stowarzyszenia.

II. Skreślenie  z  listy  członków  następuje  na  skutek:

 1. śmierci  członka,
 2. złożenia  przez  członka  Zarządowi  pisemnego  oświadczenia  o wystąpieniu ze                                               Stowarzyszenia.
 3. Skreślenia  z  listy  członków  dokonuje  Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  następuje  z powodu:
 5. niewykonywania  przez  członka  postanowień  Regulaminu  lub  uchwał  Stowarzyszenia,
 6. podejmowania  przez  członka  działań  rażąco  sprzecznych  z  celami  Stowarzyszenia,
 7. działania  na  szkodę  Stowarzyszenia, 
 8. niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej trzy miesiące
 9. zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej sześć miesięcy

V. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

§ 12.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 3 członków Zarządu (dwóch wiceprezesów oraz skarbnik). Na funkcję Prezesa wybiera Zebranie Członków. Pozostali członkowie zarządu dokonują między sobą podziału funkcji.
 2. Zarząd powołuje się na 4 letnią wspólną kadencję.

§ 13.

W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Chyba że ów skład zmniejszy się o dwóch członków wtedy Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu w terminie do 60 dni od dnia zmniejszenia się składu Zarządu.

§ 14.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum raz na dwa miesiące.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku najpóźniej do końca pierwszego półrocza danego roku, jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
 4. Na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Nadzwyczajne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty żądania jego zwołania.
 5. O terminach  Walnych Zebrań członkowie zostają powiadomieni poprzez: e-mail, sms, list polecony na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 15.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.
 2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 16.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.
 3. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 4. opracowywanie programów i planów pracy Stowarzyszenia.
 5. przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa.
 6. przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
 7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 8. zwoływanie Zebrań Członków w tym Walnego Zebrania Członków.
 9. rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 17.

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa.

§ 18.

 1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody członków stowarzyszenia zwykłego, wyrażonej w formie Uchwały Walnego Zebrania Członków wraz z udzieleniem przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
 3. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 4. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 5. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
 6. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy.
 7. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§ 19.

 Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 20.

Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymaga  uchwały   Zebrania Członków  podjętej  większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  1/2  liczby  Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 21.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 2. rozpatrywanie odwołań członków w/s ich przyjęcia, wykluczenia,
 3. wybór  i odwołanie członków Zarządu
 4. wybór Prezesa Zarządu,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w kwestii zmiany regulaminu Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał w kwestii likwidacji stowarzyszenia,
 8. w przypadku likwidacji Stowarzyszenia wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia,
 9. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
 10. udzielenie absolutorium Zarządowi,
 11. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,
 13. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 14. wybór Rady Programowej,
 15. zatwierdzanie sprawozdań Rady Programowej.

§ 22.

 1. Rada Programowa składa się z 5 do 7 osób wybieranych w głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Członków z pośród Członków Stowarzyszenia biorących udział    w Zebraniu. O liczbie osób wchodzących w skład Rady Programowej decyduje Walne Zebranie Członków. Organ ten działa kolegialnie a jego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.
 2. Kandydatów do Rady Programowej może zgłosić każdy z uczestników Walnego                      a ich wyboru dokonuje się z nieograniczonej ilości kandydatów.
 3. Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata.
 4. W razie konieczności uzupełnienia składu Rady Programowej przed upływem jej kadencji, dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Za wyjątkiem sytuacji kiedy liczba jej członków spadnie poniżej 50%. W takim przypadku Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków w celu uzupełnienia jej składu do końca trwania jej kadencji w terminie do 60 dni od zaistnienia powyższej sytuacji.
 5. Rada programowa ze swego grona wybiera Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 6. Do kompetencji i obowiązków Rady Programowej należy:
 7. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu w myśl Ustawy Prawo                          o Stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2019 r. poz. 713 t. j.) przysługujące jej  jako organowi nadzoru wewnętrznego.
 8. Nadzór nad wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania Członków.
 9. Zatwierdzanie planu pracy Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Udział we wspólnych posiedzeniach wraz z Zarządem nie rzadziej niż raz na kwartał.
 11. Składanie rocznych sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności.