Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 29.05.2019 odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia. Zostały poruszone następujące kwestie:

 • Przebieg Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 • Wywiad udzielony dla Telewizji „ZEBRRA TV”.
 • Współpracy z Władzami Miasta Radomia i Regionu
 • Pozyskiwania nowych Członków Stowarzyszenia

W dalszej części spotkania ukonstytuowała się Rada Programowa na podstawie przyjętego Regulaminu podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Władze Rady Programowej reprezentują,:

 • Przewodniczący
 • Zastępca Przewodniczącego
 • Sekretarz Rady Programowej

Protokoły oraz inne dokumenty z posiedzenia są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia oraz na życzenie w formie elektronicznej.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 21.05.2019r odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Radomianie Razem. Powołano nowy zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Prezes- Jacek Szlegier,
wiceprezes- Hubert Kaczmarski,
wiceprezes- Marcin Kazimierczak,
skarbnik- Małgorzata Standowicz.
Zarząd Stowarzyszenia Radomianie Razem.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zarząd Stowarzyszenia Radomianie Razem zwołuje na dzień 21.05.2019 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o godz. 17 w sali naprzeciwko restauracji Bolek i Lolek przy ulicy Struga 60.

Materiały na Walne Zebranie Członków są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia i Prezesa Zarządu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad
 4. Wybór komisji:
  1. Mandatowo – Skrutacyjno – Wyborczej
  2. Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjno – Wyborczej o ważności Walnego Zebrania Członków.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu: dyskusja i podjęcie uchwały.
 7. Udzielenie Absolutorium Członkom Zarządu: dyskusja i podjęcie uchwały.
 8. Zatwierdzenie nowego Regulaminu Stowarzyszenia: dyskusja i podjęcie uchwały.
 9. Wybory do Rady Programowej:
  1. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów.
  2. Przeprowadzenie głosowania.
  3. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjno – Wyborczej z przeprowadzonych wyborów.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków: dyskusja, przyjęcie lub odrzucenie wniosków.
 11. Zamknięcie obrad.